visökernu.Klart-Jag -Kan-Lösa-Det-Här技术推销员 - 安全

回到现有的工作

申请最新:30-04-2021·位置:Göteborg

Trivs du i Eett Arbete Med FokusPå服务ochnöjdakunder?Som TekniskInnesäljareHOSSolarBemöterdudagligenvårakunderföraterbjudaväglingochbästamöjliga服务Utifrånderas behov。Vill Du Ha Eett ArbeteDärufårdranytta av ditt tekniska intresseat hittalösningar?Hos OSS Kommer DuatFörbättraVårakunders verksamheter genom tekniskrådgivningochförsäljningav ProdukterInomsäkerhet,Med FokusPålarmochKameralösningar,SamtVåraVärdeskapandeTjänster。visökernuvårnyakollegatoiltvårtkompetenscenter industri - säkerhetmed placingpånågotavvårakontorigöteborg。

vi erbjuder.
EttOmväxlandeoch utmanande arbete hos Eett Av Norra Europas Mest Innovativa Och Ledande Sourcing&Services-FöretagInom El,VS Och Industri。VI VET ATTSOLARSMÖJLIGHERTATVäxaHängerPåattVåraMedarbetareFortsätteratt utvecklas。Personlig UtvecklingVärderarvihögtduharmöjlighetatt forma din egen vardag och utveckla din Kompetens我en insiverandemiljö。VIÄRÖvertygadeOM ATT VIÄR强大的共同基因组ATT Tillsammans Skapa en DynamiskMiljöOch Kontinuerligt ArbetaFöratidentifiera och utveckla nyaaffärmöjligheter。

Fokusområdh.
Utifrånkundens behov och din kunskap Inom branschen arbetar du medförsäljningav solars produkter ochtjänsterÖver透视och och Dooror。我是DIN ROLL KOMER DU ATT ARBETASJÄLVSTÄNDIGT,SÅVÄLSMARBETAMECKLLEGOR INAM SOLAR KRICKSOÅDANTSOM KUNDAKTIVITETER,SAMPTER,SAMT NYA Kunders潜在的OCH Behov AV Produkter OchTjänster。du Kommerävaraendelavvårtlöpandeförbättringsarbete。

kvalifikationer.

  • Teknisk UtbildningPåumnasienivåeller motsvarande erfarenhet som exempelvismontöreller servicetekniker
  • EttParsÅrserfarenhetFrånSäkerhetsområdet
  • Goda Kunskaper I OfficePaketet
  • Baskunskaper I engelska.
  • GärnaErfarenhetInomFörsäljning
  • Teknisk Vidareutbildnings ses som meriterande

概要
Förutomatt du Har Ett Brinnande IntresseFörunstlösningochFörsäljningServiatduÄrServiceInriktadOch Tycker OM Att Arbeta MedMångaKontakter。DuHarförmågaattförståkundensbehov och omvandla detta to toter aettaktivtsäljgenom at agera engagertat,kreativt ochlösningsorienterat。du tar Stort Eget Ansvar I DITT Arbete att Agera Professiont,HittaEffektivaLösningarFörvåraKunderOchSäkerställaGodaMutärerFöratTirsammansMed DittTeamnåpppsattaMål。utmaningar tar du tight tig挖som enmöjlighetattvecklas i din roll。Föratt lecckas som teknisksäljarehos ossbehöverdu trivas med ettruktureratarbetssättoch att dagligen arbeta med digitala kommunikationsmedel。

Kontakt OchAnsökan.
Låterdtasom du?vi arbetar medlöpandeurval och intervjuarbetevarförviÖnskardinansökansnarast。
ÖNSKARDUYTTERLIGARE信息OMTJÄNSTENÄRDUVÄLKOMMENatKontakta Patric Oscarsson,厨师Kompetenscenter 0705-957808

VarmtVälkommenMed DinAnsökan!

申请

回到现有的工作

其他可用的工作

产品专家

申请最新
09-04-2021.
地点
太阳能波尔斯卡sp。z o.o,Łódź

初级主数据专家

申请最新
31-03-2021
地点
太阳能波尔斯卡sp。z o.o,Łódź